ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ບົດຮຽນເອເລັກໂທຣນິກ

ລືມລະຫັດຜ່ານ  |   ລົງທະບຽນ