Science_Technology

WordPress

ແກ້ປັນຫາ Microsoft Office ມັກ Error ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະບັນທຶກງານ

ໜຶ່ງໃນສຸດຍອດ Error ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ (ໂດຍສະເພາະຕອນກ່ອນຈະບັນທຶກງານ) ແລ້ວເຮົາຈະແກ້ປັນຫານີ້ແນວໃດ? ທັງໝົດນີ້ຄືວິທີແກ້ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມມາໄດ້ 1. ລົບແລ້ວລົງ Microsoft Office ໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ 2. ໃຫ້ສະແກນໄວຣັດໃນເຄື່ອງດ້ວຍແອນຕີໄວຣັດໂດຍດ່ວນ ເພາະອາການອາດເກີດຈາກໄວຣັດບາງຊະນິດ 3. ທຳຄວາມສະອາດຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ Temp ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍໄປທີ່ Start > All Programs > Accessories > System Tools > Cleanup Disk 4. ໄປສ້ອມແປງຟາຍຕິດຕັ້ງຂອງ Microsoft Office ໂດຍໄປທີ່ Control Panel > Add/Remove Programs ຫຼື Programs and Futures > ເລືອກ Microsoft Office > ຄິກຂວາເລືອກ Change ແລ້ວເລືອກ Repair.…

Read more

ປະລິມານສານສຳພັນ 1 : ມວນສານໂມເລກຸນ

😎 ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງສານນັ້ນ ເກີດຈາກຜົນລວມທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດທັງໝົດທີ່ເປັນອົງປະກອບໃນ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານນັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ SO2 (S = 32, O = 16) ວິທີແກ້: SO2 1 ໂມເລກຸນ ປະກອບດ້ວຍ S 1 ອະຕອມ + O + ອະຕອມ = (1 x 32 x 1,66 x 10-24) + (2 x 16 x 1,66 x 10-24) g = [(1 x 32) +…

Read more

ປະລິມານສານສຳພັນ 1: ສູດເຄມີ ແລະ ສົມຜົນເຄມີ

ສູດເຄມີ ສູດເຄມີຄືສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ຂຽນແທນທາດ ຫຼື ສານປະກອບ ເພື່ອສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈຳນວນອະຕອມຂອງທາດທີ່ເປັນອົງປະກອບ ໃນສານປະກອບ ຫຼື ສະແດງຈຳນວນອະຕອມທີ່ມີຢູ່ໃນທາດນັ້ນ (ໂມເລກຸນຂອງທາດ) ສູດເຄມີແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 3 ປະເພດຄື:

Read more