Chemistry, Science_Technology

ປະລິມານສານສຳພັນ 1 : ມວນສານໂມເລກຸນ

😎 ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງສານນັ້ນ ເກີດຈາກຜົນລວມທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດທັງໝົດທີ່ເປັນອົງປະກອບໃນ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານນັ້ນ

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ SO2 (S = 32, O = 16)

ວິທີແກ້: SO2 1 ໂມເລກຸນ ປະກອບດ້ວຍ S 1 ອະຕອມ + O + ອະຕອມ

= (1 x 32 x 1,66 x 10-24) + (2 x 16 x 1,66 x 10-24) g

= [(1 x 32) + (2 x 16)] x 1,66 x 10-24 g

ດັ່ງນັ້ນ ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ SO2 = 64 x 1,66 , 10-24 g

ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານ = ຜົນບວກຂອງມວນສານອະຕອມທັງໝົດໃນສານຄູນດ້ວຍ 1,66 x 10-24 g

ເຊັ່ນ ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ H2O = [(2 x 1) + 16] x 1,66 x 10-24 g

= 18 x 1,66 x 10-24 g

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ Na2CO3 . 10H2O

= {[(2 x 23 + 12 + (3 x 16)] + [10 (2(1) + 16)]} x 1,66 x 10-24 g

= 286 x 1,66 x 10-24 g

😎 ມວນສານໂມເລກຸນ

ຈາກທີ່ໄດ້ເວົ້າມານັ້ນມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານມີຄ່ານ້ອຍຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັບມວນສານ 1 ອະຕອມ ຈຶ່ງມີການປຽບທຽບກັບມວນສານມາດຕະຖານຂອງ C – 12, 1 ອະຕອມ ມວນສານໂມເລກຸນ ເປັນມວນສານປຽບທຽບລະຫວ່າງ 1 ໂມເລກຸນຂອງສານ 1/12 ຂອງມວນສານ C – 12, 1 ອະຕອມຈຶ່ງຂຽນເປັນສູດໄດ້ວ່າ

ຫຼືຂຽນໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ

 

 

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງ Na2CO3 (Na = 23, C = 12, O = 16)

ວິທີແກ້: ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ Na2CO3 = [(2 x 23) + 12 + 3(16)] x 1,66 x 10-24 g = 106

ຈາກຕົວຢ່າງຈະໄດ້ວ່າ

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງສານ = ຜົນບວກຂອງມວນສານອະຕອມຂອງທາດທັງໝົດໃນສານເຊິ່ງບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍ

ເຊັ່ນ

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ HNO3 = 1 + 14 + 3(16) = 63

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ CuSO4.5H2O = 63 + 32 +4(16) + 5(18) = 249

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ H2SO4 = 2(1) + 32 + 4(16) = 98

ຈາກສູດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ H2SO4 = 98 ຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ

1. H2SO4 1 ໂມເລກຸນໜັກເປັນ 98 ເທົ່າຂອງ C – 12, 1 ອະຕອມ

2. H2SO4 1 ໂມເລກຸນໜັກ 98 x 1,66  10-24 g

3. H2SO4 1 ໂມເລກຸນໜັກ 98 a.m.u.

ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາກ່ຽວກັບມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ ແລະ ມວນສານໂມເລກຸນຂອງສານສາມາດສະຫຼຸບຄວາມສຳພັນໄດ້ດັ່ງນີ້

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ = ມວນສານໂມເລກຸນ x 1,66 x 10-24 g