Science_Technology, Technology

ແກ້ປັນຫາ Microsoft Office ມັກ Error ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະບັນທຶກງານ

ໜຶ່ງໃນສຸດຍອດ Error ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ (ໂດຍສະເພາະຕອນກ່ອນຈະບັນທຶກງານ) ແລ້ວເຮົາຈະແກ້ປັນຫານີ້ແນວໃດ?

ທັງໝົດນີ້ຄືວິທີແກ້ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມມາໄດ້

1. ລົບແລ້ວລົງ Microsoft Office ໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ

2. ໃຫ້ສະແກນໄວຣັດໃນເຄື່ອງດ້ວຍແອນຕີໄວຣັດໂດຍດ່ວນ ເພາະອາການອາດເກີດຈາກໄວຣັດບາງຊະນິດ

3. ທຳຄວາມສະອາດຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ Temp ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍໄປທີ່ Start > All Programs > Accessories > System Tools > Cleanup Disk

4. ໄປສ້ອມແປງຟາຍຕິດຕັ້ງຂອງ Microsoft Office ໂດຍໄປທີ່ Control Panel > Add/Remove Programs ຫຼື Programs and Futures > ເລືອກ Microsoft Office > ຄິກຂວາເລືອກ Change ແລ້ວເລືອກ Repair.

5. ໄປລົບຟາຍທີ່ເຮັດວຽກຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຍອມປິດຕົວເອງ ໂດຍໄປທີ່ Start > Run ພິມ Regedit ແລ້ວຄິກ OK ໃນໜ້າ Registry Editor ເລືອກທີ່ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\W ord\Data > ຄິກເມົ້າຂວາເລືອກທີ່ໂຟນເດີ Data ເລືອກ Delete ລອງເປີດໂປຣແກຣມ Microsoft Word ໃໝ່ອີກຄັ້ງ