Vision & Mission

I. ວິໄສທັດ

“ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ສ້າງວິຊາຊີບຄູສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ປະເສີດດ້ວຍຄຸນນະທຳ

ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມພ້ອມກ້າວສູ່ສາກົນ.”

II. ເປົ້າໝາຍ

1. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ຊູມຊົນໃນເຂດບໍລິການ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ.

2. ນັກສຶກສາຄູຜູ້ຮຽນຈົບກາຍເປັນບັນດິດທີ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຄຸນນະທຳພ້ອມຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

3. ໄດ້ຮັບຮອງເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາລາຍວິຊາ ຟີຊິກສາດ, ຊີວະສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໃນປີ 2020

4. ເປັນສະຖານສຶກສາທີ່ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວງາມ.

III. ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດສາຍສາມັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

2. ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ຶອງ.

3. ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃກ້ຄຽງມາດຕະຖານສາກົນ

4. ຍົກວຸດທິຂອງຄູໃຫ້ຕອບສະໜອງຕາມເກນ 1:6:3 (ປະລິນຍາເອກ:ປະລິນຍາໂທ:ປະລິນຍາຕີ)

5. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້

6. ດຳເນີນການວິໄຈເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເລີດໃນວິຊາຊີບຄູ

7. ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ, ການບໍລິຫານ, ການປະກອບການ, ສິດເກົ່າ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

8. ສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

9. ປູກຝັງຈິດສຳນຶກໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຸນນະທຳ, ເຫັນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ

10. ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດຂຽວງາມ, ສ້າງສິ່ງເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ