Teacher Training Logo

ກາໝາຍວິທະຍາໄລຄູ

ກາໝາຍສັນຍາລັກ ປະຈຳວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

  • ຂອບກົງຈັກ ໝາຍເຖິງ
  • ປື້ມແບບຮຽນ ໝາຍເຖິງ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ສະຕິປັນຍາ ທີ່ທຸກຄົນ ກໍຄື ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຄູຕ້ອງ ສະແຫວງຫາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
  • ຮູບທາດພູສີ ໝາຍເຖິງ ປູສະນິຍະສະຖານທີ່ບົ່ງບອກຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ

ສີປະຈໍາວິທະຍາໄລຄູ

ສີ ປະຈຳວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ຄືສີຂຽວ ເຊີ່ງມີໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ອັນຂຽວງາມຕະການຕາ.

ຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາວິທະຍາໄລຄູ

ຊື່ພາສາລາວ: ດອກຄູນ
ຊື່ສາມັນ: Golden Shower
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cassis fistula Linn.