Roles & Responsibilities

ພາລະບົດບາດ
ວິທະຍາ ໄລຄູຫຼວງພະບາງ ມີພາລະບົດບາດໃນການປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາໃນ ໄລຍະໃໝ່ທີ່ກະຊວງສຶກສາແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ວາງອອກໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍາລຸງຍົກລະດັບ ຄູໃຫ້ມີ ຄຸນະພາບດີເພື່ອ ຮັບໃຊ້ແກ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອ

ໜ້າທີ່
ວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາຂອງພັກ ກໍຄືແຜນຍຸດທະສາດ ການສ້າງຄູ ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກົມສ້າງຄູ. ບົນພື້ນຖານແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງໄດ້ຜັນ ຂະຫຍາຍເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

  • ມີໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ອະນຸບານໃນລະບົບ 11+1 ແລະ 11+2 ໃຫ້ແກ່ 2 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ສ້າງຄູຊັ້ນສູງສອນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 5 ສາຍ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູທີ່ຮຽນຈົບລະບົບ 11+3 ໃນ ລະດັບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ.
  • ມີໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ,  ຈັດຕັ້ງການສໍາມະນາ, ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ທັງພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ພາຍນອກ ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກ້າວໜ້າຂື້ນເລື້ອຍໆ.
  • ມີໜ້າທີ່ ພົວພັນປະສານງານ ກັບທຸກໆພາກສ່ວນເສດຖະກິດສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນສ້າງຄູໃນທົ່ວປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດພັດທະນາຫຼັກສູດໂຄງການໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
  • ມີໜ້າທີ່ສຶກສາອົບຮົມນັກສຶກສາໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ກໍຄືຂອງທ້ອງຖີ່ນ ໃຫ້ຢືນຍົງຄົງຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.