Strategic & Destination

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
  ຍຸດທະສາດທີ 1: ການພັດທະນາວິທະຍາໄລຄູໄປສູ່ການເປັນວິທະຍາໄລເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເປົ້າໝາຍ:  ລູກຫຼານປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບສາມັນຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ຍຸດທະວິທີ: ພັດທະນາວິທະຍາໄລໄປສູ່ການເປັນສະຖາບັນສຶກສາລະດັບປະຖົມ-ອະນຸບານ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ, ເພື່ອພັດທະ ນາການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໂຄງການ: ພັດທະນາວິທະຍາໄລໄປສູ່ການເປັນວິທະຍາໄລເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
  ຍຸດທະສາດທີ 2: ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ (ການພັດທະນາຫຼັກສູດ)
ເປົ້າໝາຍ:  ວຸດທິບັດຂອງວິທະຍາໄລຄູ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບຄູຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ
ຍຸດທະວິທີ: ຈັດການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ວິຊາຄູເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາ ຂັ້ນປະຖົມ-ອະນຸບານ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ການພັດທະນາຫຼັກສູດ)
ໂຄງການ: ຈັດການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຄູ
  ຍຸດທະສາດທີ 3: ການພັດທະນາຄູໄປສູ່ການເປັນຄູມືອາຊີບເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເປົ້າໝາຍ:  ຄູປະຖົມ-ອະນຸບານ ແລະ ຄູມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເປັນຄູມືອາຊີບ
ຍຸດທະວິທີ: ເຝິກອົບຮົມຄູພາຍໃນ ແລະ ຄູພາຍນອກ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການພັດທະນາການສຶກສາຂອງກະຊວງກໍຄືຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ: ເຝິກອົບຮົມວິທີສິດສອນ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ
   ຍຸດທະສາດທີ 4: ການວິໄຈດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ
ເປົ້າໝາຍ: ຄູປະຖົມ-ອະນຸບານ ແລະ ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນພັດທະນາການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ຍຸດທະວິທີ: ພັດທະນາບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນໄປສູ່ຮູບແບບການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນຢ່າງແທ້ຈິງ
ໂຄງການ: ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ
  ຍຸດທະສາດທີ 5: ການພັດທະນານັກສຶກສາ
ເປົ້າໝາຍ: ຈັດກິດຈະກໍາການສຶກສາອົບຮົມດ້ານຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງສະຖາບັນ.
ຍຸດທະວິທີ: ເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວິທີການຈັດກິດຈະກໍາ ສຶກສາອົບຮົມດ້ານຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາຕາມວິໄສທັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ໂຄງການ:  ພັດທະນາການຈັດກິດຈະກໍານັກສຶກສາ
  ຍຸດທະສາດທີ 6: ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະຖາບັນໃຫ້ມີສະພາບດີຢູ່ສະເມີ.
ເປົ້າໝາຍ: ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ-ອະນຸບານ, ມັດທະຍົມຕົ້ນຕາມເປົ້າໝາຍການສ້າງຄູ.
ຍຸດທະວິທີ: ຈັດກິດຈະກໍາການອອກແຮງງານ, ການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້, ເດີ່ນຫຍ້າໃນທົ່ວສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ, ພັດທະນາສິ່ງປຸກສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາໃຫ້ດີ.
ໂຄງການ: ພັດທະນາການສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈຸດມຸ້ງໝາຍ
1. ສ້າງເປັນວິທະຍາໄລທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຄູທີ່ໜັກແໜ້ນ
2. ເປັນວິທະຍາໄລທີ່ກໍ່ສ້າງຄູໃນລະດັບຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ, ປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ
3. ເປັນວິທະຍາໄລທີ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຄູ (ວິທີສິດສອນ), ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນຄູມືອາຊີບ
4. ເປັນວິທະຍາໄລຕົວແບບໃນການອະນຸຮັກສາສະໜາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າ
5. ເປັນວິທະຍາໄລສີຂຽວ