Natural Science Section

ແນະນຳຂະແໜງ

 

ພາກວິຊາ

1. ພາກວິຊາຄະນິດສາດ
2. ພາກວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

– ຄູຄະນິດສາດ
– ຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
– ຄູເຄມີສາດ
– ຄູຟີຊິກສາດ
– ຄູພື້ນຖານວິຊາຊີບ ICT