Academic Office

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ

 111111111111111111111111   111111111111111111111
12187752_955181437877565_2458675883654659590_n
ທ່ານ ຫົງຄຳ ບຸດດວງທິບ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
  1111111
111111111111111
  1ທ່າ111111111111111111111

ທ່ານ ໂພທິສັກ ວົງສີ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

່ທ່ານ ນ ວຽງຄຳ ນິນສະຫວ່າງ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

SONY DSC

ທ່ານ ນ ສຸກສາຄອນ ພຸດທະວົງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວິຊາການ
ທ່ານ ນ ຖະໜອມຈິດ ມະໂນສານຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາຄູ ແລະ ວິຊາທົ່ວໄປບັງຄັບ SONY DSCທ່ານ ສັນຕິ ບຸນຈັນປະເສີດຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນ 111111111111111111111 11111111111111 ທ່ານ ນ ຈັນເພັງ ວິລະປັນຍາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຝິກປະສົບການ-ເຝິກຫັດວິຊາຊີບ1111111111111111111111 SONY DSCທ່ານ ນ ວັນນະສຸກ ໂຄດໃສຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຫ້ອງສະໜຸດ111111111111 111111111111
SONY DSCທ່ານ ນ ມະນີວັນ ພົມມະນີວົງຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ SONY DSCທ່ານ ນ ສົມຈິດ ສີສຸພັນຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ SONY DSCທ່ານ ນ ສົມຈິດ ແສງພະສິດໄຊຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ SONY DSCທ່ານ ນ ລັດດາວອນ ໄຊຍະສະຫວັນ SONY DSCທ່ານ ນ ວັນຄຳ ທຳມະວົງ  SONY DSCທ່ານ ນ ບົວຈັນ ສຸພິໄລ
SONY DSCທ່ານ ສົມໝາຍ ຄຳມະນີ SONY DSCທ່ານ ນ ນວນຈັນ ວົງຄຳຈັນ SONY DSCທ່ານ ນ ລັດຕະນາງາຄຳ SONY DSCທ່ານ ນ ສົມຈິດ ພັນທະຈິດ  SONY DSCທ່ານ ສົມສັກ
SONY DSCທ່ານ ນ ດາມອນ ສິງງາມ SONY DSCທ່ານ ສົມເພັດ ອໍລະຈັກ ທ່ານ ຕູ່ ເຮີ SONY DSCທ່ານ ນ ພູລິນ

1.1.1.   ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວິຊາການ

1.     ການລົງທະບຽນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2.    ຮັບ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນສາຍຕ່າງໆ.

3.    ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ກະດານ.

4.    ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕາຕະລາງຮຽນ, ຕາຕະລາງສອບເສັງ.

5.    ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ (ປຶ້ມ, ສໍ, ແຜ່ນໃສ, ເຄື່ອງສາຍແຜ່ນໃສ, ເຈັ້ຍ, ຄອມພິວເຕີ, ເທັບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ).

6.    ຊຸກຍູ້ຂະບວນການວິທະຍາສາດຂອງໂຮງຮຽນ.

7.    ຕິດຕາມການຮຽນ.

8.    ຕິດຕາມ-ເກັບກຳຊົ່ວໂມງສອນຂອງຄູອາຈານ.

9.    ຊຸກຍູ້ວຽກງານຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ.

10.  ສະຫຼູບ ແລະ ວາງແຜນການ.

11.   ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາຕ່າງໆ.

12.  ອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດຄູ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ.

13.  ຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ.

14.  ວາລະສານວິທະຍາສາດ.

15.  ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.

1.1.2.   ໜ່ວຍງານບຳລຸງຄູ

1.     ວາງແຜນເພື່ອຈັດຕັ້ງການບຳລຸງຄູ.

2.    ຂຽນໂຄງການເຝິກອົບຮົມ.

3.    ເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຫັດ, ຄູເຝິກ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຕາມໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ.

4.    ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາຫຼັກສູດບຳລຸງຄູ.

5.    ເຂົ້າຮ່ວມກັບສູນບຳລຸງຄູເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງການເຝິກອົບຮົມ.

6.    ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການບຳລຸງຄູ.

7.    ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນການບຳລຸງຄູ.

8.    ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມ.

1.1.3.   ໜ່ວຍງານເຝິກປະສົບການ ແລະ ເຝິກຫັດວິຊາຊີບ

1.     ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ວາງແຜນ ແລະ ນຳພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກປະສົບການ.

2.    ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ວາງແຜນ ແລະ ນຳພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກຫັດວິຊາຊີບ.

3.    ແນະນຳນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາກ່ອນລົງເຝິກຫັດຕົວຈິງ.

4.    ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຝິກຫັດ.

5.    ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນການເຝິກຫັດ.

6.    ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.

1.1.4.   ໜ່ວຍງານຫໍສະໝຸດ

1.     ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ປຶ້ມຕຳລາຕ່າງໆຂອງຫ້ອງສະໝຸດ.

2.    ຂຶ້ນທະບຽນປຶ້ມທຸກຊະນິດ.

3.    ບໍລິການ ການອ່ານ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ.

4.    ບໍລິການ ການຢືມ ແລະ ເຊົ່າ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ.

5.    ຈັດກາປຶ້ມຕ່າງໆຈາກພາຍນອກຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

6.    ສະຫຼູບ ແລະ ວາງແຜນການ.

7.    ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.

1.1.5.   ໜ່ວຍງານພາສາຕ່າງປະເທດ

1.     ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.

2.    ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.

3.    ບັນທຶກຄະແນນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ.

4.    ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ.

5.    ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ.

6.    ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການ.

7.    ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນໜ່ວຍງານ.

8.    ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ.

9.    ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ.

10.  ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ.

11.   ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ.

12.  ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.