Administration Office

ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ

 111111111111111111111111111
SONY DSC  ທ່ານ ໜູແປງ ແກ້ວພົມມະວົງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ມືຖື: 020 55671336

 

 111111111111111111111111111
1111111111111111111111111SONY DSCທ່ານ ສົມ ທອງຄຳ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
  1 11Picture1

ໜ່ວຍງານເລຂານຸການ

ໜ່ວຍງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ໜ່ວຍງານການເງິນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
 SONY DSC

ທ່ານ ເພັດອຸບົນ ໄຊສີດາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

 ທ່ານ ນ ເພັດມະນີ ພິລາສຸກ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
SONY DSCທ່ານ ນ ວັນຄຳ ກຸສົນສະຫວັດ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ0000000000
 SONY DSCທ່ານ ສູນທອນ ສິງງາມຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 ທ່ານ ເປິງ ລໍກຳແອນ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 SONY DSCທ່ານ ນ ພັດສະໝອນ ແສງມະນີ  SONY DSCທ່ານ ນ ຄອນສະຫວັນ ສີລິພົງ  SONY DSCທ່ານ ແສງເພັດ ພົມມະສັກ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
SONY DSCທ່ານ ນ ເພັດສະລີ ສຸວັນນະລັດ  SONY DSCທ່ານ ນ ດາວລອຍ ທຳມະວົງ  SONY DSCທ່ານ ສຸເທບບົວທອງ  SONY DSCທ່ານ ແຈ້ງ ປັນຍາວົງ
SONY DSCທ່ານ ນ ລິດນາ ອຳພອນປະດິດ SONY DSCທ່ານ ບຸນວາດສະໜາ
SONY DSCທ່ານ ນ ວິລະມ໋ອກ ອຸດົມສັກ SONY DSCທ່ານ ສຸລິສັກ ໄຊຫົງຖໍ່
SONY DSCທ່ານ ນ ພອນທິບ ບົວລະວົງສາ SONY DSCທ່ານ ບຸນຮຽງ ວັນສີລິ
SONY DSCທ່ານ ນ ບົວທອງ ແສງລາພອນ SONY DSCທ່ານ ຈັນທະວົງ ບຸນທັນທີ
SONY DSCທ່ານ ທະນູສອນ ຈິນດາລັດ

1.1.1. ໜ່ວຍງານສັງລວມ, ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

1. ສັງລວມແຜນການ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ.

2. ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ.

3. ພິທີການ, ປະຊາສຳພັນ.

4. ຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

5. ຂ່າວສານ ແລະ ໜັງສືພິມ.

1.1.2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ, ພາຫະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ

1. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ.

2. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນອາຄານ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

3. ຄຸ້ມຕອງວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ.

4. ບໍ່ລິການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ.

5. ພາຫະນະ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

6. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມການອອກແຮງງານລວມ.

7. ຮ້ານອາຫານແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆ.

8. ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.

1.1.3. ໜ່ວຍງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ

1. ວາງແຜນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບຕ່າງປະເທດ.

2. ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍອະນຸມັດ.

3. ປະສານສົມທົບກັບຕ່າງປະເທດ.

4. ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ.

1.1.4. ໜ່ວຍງານການເງິນ

1. ວາງແຜນງົບປະມານ, ສະຫຼູບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານ.

2. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ-ຄັງເງິນສົດ.

3. ເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເບັ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ.

4. ລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ.

5. ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານດ້ານການເງິນ.