Evaluation Office

ຫ້ອງການວັດປະເມີນຜົນ

 2222222222222222222 SONY DSC

ທ່ານ ອານຸສິດ ມະໂນສານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ມືຖື: 020 55608015

E-mail:

 2222222222222222222
                                        SONY DSC

ທ່ານ ບຸນກອງ ພວງຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ມືຖື:

E-mail:

 
SONY DSC

ທ່ານ ວິລະກິດ ພົມສີ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂ່າວສານ

ມືຖື: 020 55255245

E-mail: vilakith@yahoo.com

SONY DSC

ທ່ານ ນ ບົວໄລ ລໍວັນໂຮມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິໄຈ

ມືຖື:

E-mail:222222222222222222222

SONY DSC

ທ່ານ ສິດທິສັກ ມະນີປູນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ICT

ມືຖື: 020 99990991

E-mail:

SONY DSC

ທ່ານ ນ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ

ສະມາຊິກໜ່ວຍງານຂ່າວສານ

ມືຖື:

SONY DSC

   ທ່ານ ນ ສຸກສະຫງວນ ພົງສະຫວັນ

ສະມາຊິກໜ່ວຍງານວິໄຈ

ມືຖື:

SONY DSC

ທ່ານ ວິລະກອນ ແກ້ວພົມມະວົງ

 ສະມາຊິກໜ່ວຍງານICT

ມືຖື: 020 23233331

SONY DSC

ທ່ານ ປະນົມພອນ ຄອນສະຫວັດ

 ສະມາຊິກໜ່ວຍງານຂ່າວສານ

ມືຖື: 020 28282751

 

Picture1 - Copy

ທ່ານ ອຸ່ນຄຳ ທຳມະວົງ

 ສະມາຊິກໜ່ວຍງານICT

ມືຖື: 020 911 45 444

 ທ່ານ ນ ບົວວັນ ພັນທະນິດ

ສະມາຊິກໜ່ວຍງານICT

ມືຖື:

   

ທ່ານ ພອນປະເສີດ ບຸນນະຜົນ

ສະມາຊິກໜ່ວຍງານICT

ມືຖື:

1.1.1.   ໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

1.     ສ້າງ/ພັດທະນາເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລາຍງານ/ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ຫຼື ເກັບມ້ຽນໃນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS).

2.    ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພື່ອເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT (ແຕ່ລະຫ້ອງການມີໜ້າທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານໃຫ້ຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານນີ້ ຕາມກົນໄກຂອງລະບົບ TEMIS).

3.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆສຳລັດການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

4.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

5.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພື່ອສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

6.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ.

1.1.2.   ໜ່ວຍງານວິໄຈ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ

1.     ຄັງຂໍ້ສອບ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ສອບ.

2.    ສ້າງແຜນການໃນການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ.

3.    ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

4.    ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ຮ່ວມກັບຄະນະປະເມີນຜົນພາຍນອກ.

5.    ລາຍງານການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ, ສະພາທີ່ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ.

6.    ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ.

7.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

8.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

1.1.3.   ໜ່ວຍງານ ICT/IT

1.     ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອສ້າງ/ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄູນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

2.    ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນ ກ່ຽວກັບການນຳເອົາ ICT ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

3.    ຮ່ວກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ LAN, Intranet, Internet.

4.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

5.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ (Web) ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

6.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານICT/IT ໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.

7.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ.

8.    ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ICT.