Personnel Office

 ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

Picture1ຫົວໜ້າຫ້ອງການ  2
SONY DSCຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

???????????????????????????????

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ
222222222222222222222
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍພັກແລະ ກວດກາ
222222222222222222222
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາອົບຮົມ
222222222222222222222
ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ
222222222222222222222
???????????????????????????????ທ່ານ ຂຸນຄຳ ສົມສະນຸກ SONY DSCທ່ານ ບຸນຍືນ ວົງໄພໂລດ ທ່ານ ຫອມ ຈະເລີນສີ SONY DSCທ່ານ ຈິດຕະພອນ ຄອນພະຈິດ
SONY DSCທ່ານ ນ ສາຄອນ ໄຊຍະບຸດ ???????????????????????????????ທ່ານ ຂັນຄຳ ພົນໄຊຍະລິຄຳ ????????ທ່ານ ນ ສົມໝີ ສີວິລາພອນ ທ່ານ ຄຳສຸກ ປັນຍາທອງ
SONY DSCທ່ານ ນ ອຳພອນ ພິລາກອນ ທ່ານ ກັນຍາ ວິລະວົງສາ

1.1.1.   ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ

1.     ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ.

2.    ສະຖິຕິພະນັກງານ.

3.    ປະຫວັດພະນັກງານ.

4.    ສັງລວມສະຖິຕິຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ.

5.    ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ.

6.    ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍປ້ອງກັນອ້ອມຂ້າງ.

7.    ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.

1.1.2.   ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ແລະ ກວດກາ

1.     ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ.

2.    ການກວດກາ.

3.    ບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ.

4.    ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ.

5.    ກອງທຶນສະຫວັດດີການ.

6.    ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.