ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງປະຈຳສົກ 2019-2020

ນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງປະຈຳສົກປີ 2019-2020 ໃຫ້ນັກຮຽນຮີບຮ້ອນອ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະໃຊ້ໃນການສະເໜີຕົວເປັນນັກສຶກສາໃໝ່ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງໄດ້ກຳນົດການສະເໜີຕົວແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 9-13 ເດືອນກັນຍາ 2019