ແຈ້ງການ
ເລື່ອງການເປີດການຮຽນ-ການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າ ຂອງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ໃນທ້າຍພາກຮຽນທີ 1