ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ

ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ເວລາໄປ ອີກ 15 ວັນ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ມັດທະຍົມສາທິດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06. ພຶດສະພາ 2021 ເຖິງ ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ຂ່າວສານໂດຍ: ປຕ ສຸລິຈັນ ສຸກສະຫວັດ