ນັກສຶກສາທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຖືກຄັດເລືອກຕາມ 2 ລະບົບຄື:

1. ລະບົບ ໂຄຕາ (Quota): ນັກສຶກສາໃນລະບົບນີ້ແມ່ນ ຖືກຄັດເລືອກບົນພື້ນຖານ ນະໂຍບາຍຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ໂດຍມອບໃຫ້ສຶກສາປະຈຳແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ ໂດຍອີງໃສ່ຄະແນນ ແລະ ຜົນການຮຽນ ດີຂອງນັກຮຽນນັ້ນ.

2. ລະບົບ ສອບເສັງຄັດເລືອກ (Entrance): ລະບົບນີ້ແມ່ນເປີດກວ້າງໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ຈົບສາຍສາມັນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕົ້ນແລະປາຍຫຼືທຽບເທົ່າ (ມ7) ໄດ້ມີໂອກາດ ສະແດງ ວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຍາດແຍງເອົາທຶນເຂົ້າຮຽນໃນ ວິທະຍາໄລຄູ.