ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນໝື່ນລູກທ້າວ, ບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເບີໂທລະສັບ: +856 (71) 212058

ແຟັກ: +856 (71) 254494

ອີເມວ: luangprabangttc@yahoo.com

Facebook Fan page: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ Luang Prabang Teacher Training College