2 students

ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ

ວິຊານີ້ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ ໃນນັ້ນ ມີ 1 ຊົ່ວໂມງບັນລະຍາຍຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 16 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 2 ຊົ່ວໂມງພາກປະຕິບັດຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 32 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 4 ຊົ່ວໂມງພາກສະໜາມຕໍ່ອາທິດ ເທົ່າ 64 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ, ລວມມີ 96 ຊົ່ວໂມງ.

 

ຈຸດປະສົງ

ເມື່ອຮຽນວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ:

1.  ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ.

2.ອະທິບາຍຫຼັກການພົວພັນໃນຖານຂໍ້ມູນສຳພັນ.

3. ນຳໃຊ້ພາສາຈັດການຖານຂໍ້ມູນ SQL.

4. ຮູ້ວິທີການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ.

 

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

ພື້ນຖານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ແນວຄິດກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳພັນ, ປະເພດຂໍ້ມູນ, ຕາຕະລາງ, ຄຸນນະສົມບັດ, ແຖວຂໍ້ມູນ, ການກຳນົດ Key, ການພົວພັນຕາຕະລາງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ການນຳໃຊ້ SQL ຈັດການຖານຂໍ້ມູນ, ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ.

 

ການດຳເນີນການສອນ

ວິຊານີ້ມີ 8 ບົດ ແຕ່ລະບົດມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ຫຍ່ອຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ໃນນັ້ນຄູໃຊ້ຮູບການສອນຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ ອາທິບາຍ, ສົນທະນາຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນ ຈາກນັ້ນຄູນຳພານັກສຶກສາລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free