0 student

ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ

ວິຊານີ້ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ ໃນນັ້ນ ມີ 1 ຊົ່ວໂມງພາກທິດສະດີ  2 ຊມ ພາກບັນຍາຍ, ລວມມີ 80 ຊົ່ວໂມງ. ສ່ວນຊົ່ວໂມງປະຕິບັດຕົວຈິງ ດັດປັບເອົາຈາກ ຊົ່ວໂມງສອນທິດສະດີ.

 

ຈຸດປະສົງ
ເມື່ອຮຽນວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ:

1. ອະທິບາຍໄດ້ຄວາມເປັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດ້ານກຣາຟິກ

2. ອະທິບາຍໄດ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ

3. ນໍາໃຊ້ຊອບແວຣຄອມພິວເຕີໃນການອອກແບບວຽກງານກຣາຟິກ 2 ແລະ 3 ມິຕິ

 

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

ຄວາມເປັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດ້ານກຣາຟິກ ເຊັ່ນ: ກຣາຟິກກັບສັງຄົມ, ຄຸນຄ່າຂອງວຽກງານດ້ານກຣາຟິກ, ຂອບເຂດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງວຽກງານດ້ານກຣາຟິກ, ປະເພດຂອງວຽກງານດ້ານກຣາຟິກ, ຄອມພິວເຕີກັບການອອກແບບກຣາຟິກ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ, ປະເພດຂອງຮູບພາບກຣາຟິກ, ຊອບແວຣທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງກຣາຟິກ, ກຣາຟິກ 2 ແລະ 3 ມິຕິ.

 

ການດຳເນີນການສອນ

ວິຊານີ້ມີ 5 ບົດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ໃນນັ້ນ ຄູໃຊ້ຮູບການສອນໂດຍ ການບັນລະຍາຍ, ສາທິດ ແລະ ນຳພານັກຮຽນ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນ. ນອກນັ້ນຄູໃຫ້ວຽກມອບ ໝາຍເປັນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນ ເຮັດເປັນບົດລາຍງານມານຳສະເໜີ.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free