4 students

ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ

ວິຊານີ້ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ ໃນນັ້ນ ມີ 1 ຊົ່ວໂມງບັນລະຍາຍຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 16 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 2 ຊົ່ວໂມງພາກປະຕິບັດຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 32 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 4 ຊົ່ວໂມງພາກສະໜາມຕໍ່ອາທິດ ເທົ່າ 64 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ, ລວມມີ 96 ຊົ່ວໂມງ.

 

ຈຸດປະສົງ
ເມື່ອຮຽນວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ:

1.ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ MySQL.

2. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາຈັດການຖານຂໍ້ມູນ SQL.

2. ນຳໃຊ້phpMyAdminໃນການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ

4. ສຳຮອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ກູ້ຄືນຖານຂໍ້ມູນ.

 

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

ການຕິດຕັ້ງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ MySQL, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ phpMyAdminໃນການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ການສຳຮອງ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໂດຍນຳໃຊ້ phpMyAdminແລະ MySQL Workbench.

 

ການດຳເນີນການສອນ

ວິຊານີ້ມີ 8 ບົດ ແຕ່ລະບົດມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ໃນນັ້ນຄູໃຊ້ຮູບການສອນຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ ອາທິບາຍ, ສົນທະນາຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນ ຈາກນັ້ນຄູນຳພານັກສຶກສາປະຕິບັດຕົວຈິງ​ໃນຫ້ອງ​ຮຽນ. ນອກນັ້ນ​ຄູ​ໃຫ້​ວຽກ​ມອບ​ໝາຍ​ເປັນ​ກຸ່ມ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ ເຮັດ​ເປັນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ນຳ​ສະ​ເໜີ.

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free