2 students

ອະທິບາຍໜ່ວຍກິດ

ວິຊານີ້ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ ໃນນັ້ນ ມີ 2 ຊົ່ວໂມງບັນລະຍາຍຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 32 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 2 ຊົ່ວໂມງພາກປະຕິບັດຕໍ່ອາທິດເທົ່າ 32 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ ແລະ 4 ຊົ່ວໂມງພາກສະໜາມຕໍ່ອາທິດ ເທົ່າ 64 ຊົ່ວໂມງໃນ 16 ອາທິດ, ລວມມີ 64 ຊົ່ວໂມງ.

 

ຈຸດປະສົງ
ເມື່ອຮຽນວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຄູຈະສາມາດ:

1.ຕິດຕັ້ງ Web Server ເພື່ອສ້າງເວັບໄຊ.

2.  ສ້າງເວັບໄຊໂດຍນຳໃຊ້ພາສາ HTML/CSS/JavaScript.

3.ສ້າງເວັບໄຊໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບຈັດການເນື້ອໃນ CMS.

4. ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄດ້ຫຼັກ​ການການອອກແບບເວັບໄຊ.

 

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

ການຕິດຕັ້ງ HTTP Server, ການຕິດຕັ້ງ PHP, ການຕິດຕັ້ງ MySQL Server, ການນຳໃຊ້ພາສາ HTML/CSS/JavaScript/PHPໃນການພັດທະນາເວັບໄຊ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຈັດການເນື້ອໃນ CMS.

 

ການດຳເນີນການສອນ

ວິຊານີ້ມີ 2 ພາກ ພາກທີ 1 ມີ 6 ບົດ ພາກທີ 2 ມີ 3 ບົດ ລວມທັງໝົດມີ 9 ບົດ ແຕ່ລະບົດມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ຫຍ່ອຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ໃນນັ້ນຄູໃຊ້ຮູບການສອນໂດຍ ການບັນລະຍາຍ ແລະ ນຳພານັກຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ນອກນັ້ນ​ຄູ​ໃຫ້​ວຽກ​ມອບ​ໝາຍ​ເປັນ​ກຸ່ມ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ ເຮັດ​ເປັນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ນຳ​ສະ​ເໜີ.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free