ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຫຼາຍຢ່າງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເຂົ້າໃນການຮຽນ, ຄູ-ອາຈານເຂົ້າໃນການສິດສອນເຊິ່ງປະກອບມີ:

– ຫໍສະໝຸດ

– ຫ້ອງສິລະປະ

– ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ

– ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ

– ຫ້ອງປະຕິບັດການລະບົບເຄືອຄ່າຍ

– ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທີ່ມີປະສົບການ

– ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ e-Lerning

– ລະບົບ Wireless LAN ຄວບຄຸມທົ່ວວິທະຍາໄລ

– ມີຍານພະຫະນະຮັບໃຊ້ (ລົດໃຫຍ່)

– ຫໍພັກນັກສຶກສາຍິງ-ຊາຍ

– ມີເດີນກິລາ (ພຸດຊໍ, ບານສົ່ງ, ກະຕໍ ແລະ ເປຕັງ)

– ເດີນຫຍ້າສໍາລັບພັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານອກຫ້ອງຮຽນ

– ຫ້ອງແລບ

– ມີ 8 ອາຄານຄື: 1 ອາຄານທີ່ເປັນຫ້ອງການໃຫຍ່, 1 ອາຄານທີ່ເປັນຫໍສະໝຸດ ແລະ 6 ອາຄານທີ່ເປັນຫ້ອງຮຽນ(ຈໍານວນ 69 ຫ້ອງຮຽນ)