ວິທະຍາໄລຄູຫລວງພະບາງ ແມ່ນສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜື່ງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມີປະຫວັດ ອັນຍາວນານພໍສົມຄວນ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມ ວິວັດທະນາການແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະດັ່ງນີ້:

ໄລຍະທີ່ 1 : ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ “ ໂຮງຮຽນອົບຮົມຄູຫົວນາກາງ “ Ecole normal Section 1-ans. ເລີ້ມກໍ່ສ້າງໃນປີ 1959 ຮອດສົກຮຽນ 1961-62 ຈື່ງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍດຳເນີນການສ້າງຄູປະຖົມ ລະບົບ 6+1 ໃນໄລຍະນີ້ຄະນະນຳປະກອບມີ : ເຈົ້າ ຈັນທະວັດດີ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ, ເຈົ້າ ວັນນິດຖາ ຮັບຜິດຊອບວິຊາການ, ທ່ານ ເພົ້າ ບຸນຍົງ ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ. ຄູອາຈານສອນທັງໝົດປະກອບມີ 6 ທ່ານ, ຄູລາວ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ. ຫຼັກສູດການສອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນພາສາຝຣັ່ງເສດ.

ໄລຍະທີ່ 2: ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ “ ວິທຍາລັຍຄຣູຫຼວງພຣະບາງ “ Ecole Normal Luangprabang ໃນສົກຮຽນ 1964-1965 ໄດ້ຫັນປ່ຽນ ການກໍ່ສ້າງຄູ ຈາກລະບົບ 6+1 ມາກໍ່ສ້າງຄູໃນລະບົບ 6+2 ແລະ 6+4 ຫຼື ເວົ້າວ່າການກໍ່ສ້າງຄູໃນລະບົບ 2 ປີ ແລະ 4 ປີໄປຄຽງຄູ່ກັນ ການກໍ່ສ້າງຄູໃນຫຼັກສູດ 2 ປີ ສິ້ນສຸດຢູ່ໃນສົກຮຽນ 1974-1975 ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫົວຂອງ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ເຊິ່ງແມ່ນທ່ານ ອາຈານ ເພົ້າ ບຸນຍົງ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ສ່ວນລະບົບ 4 ປີ ແມ່ນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຈົນຮອດສົກຮຽນ 1974-1975 ເຊັ່ນກັນ ໃນໄລຍະນີ້ຜູ້ອຳນວຍການ ແມ່ນ ທ່ານ ພັນ ສີອາໄພ , ຕໍ່ມາ ແມ່ນທ່ານ ບຸນຍັງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການ. ໂຄງການຫຼັກສູດຍັງແມ່ນນຳໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເສດ.

ໄລຍະທີ່ 3 : ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ “ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 2 ຫຼວງພະບາງ

ໃນສົກຮຽນ 1975-1976 ໄດ້ໂຮມເອົາສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນເຂດປົດປ່ອຍເກົ່າທີ່ຮຽນລະບົບ 3 ປີ ແລະ ສ້າງຄູເກົ່າ (Ecole Normal Luangprabang) ທີ່ຮຽນລະບົບ 4 ປີເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳຮວ່າ ເປັນຫົວໜ້າອຳນວຍການໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນແລ້ວ ຍັງໄດ້ໄຂ ຊຸດອົບຮົມຄູຊັ້ນກາງຂຶ້ນເປັນຊຸດທຳອິດ ເຊິ່ງປະກອບມີນັກຮຽນທັງໝົດ 34 ຄົນ ຍິງ 11 ຄົນ.

– ມາຮອດສົກຮຽນ 1977-1978 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 2 ຫຼວງພະບາງ ກໍໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ເຊີ່ງແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 6 ແຫ່ງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງຄູໃຫ້ 2 ແຂວງຄື : ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນຈີນ ແກ້ວມະນີ ເປັນອຳນວຍການ, ທ່ານ ຜາຍ ສຸວັນ ເປັນຮອງ ແລະ ທ່ານ ທອງຄູນ ແກ້ວແພງຫຼ້າ ເປັນຄະນະ. ການກໍ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງລະບົບ 8+3 ທີ່ແບ່ງເປັນ 2 ສາຍຄື : ສາຍທຳມະຊາດ, ສາຍສັງຄົມ ດຳເນີນຮອດສົກຮຽນ 1991-1992. ສ່ວນ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໂຮງຮຽນຟ້າງຸ່ມ (ໂຮງຮຽນການຊ່າງໃນປະຈຸບັນ) ໂດຍແມນ ທ່ານ ຄຳຮວ່າ ເປັນຫົວໜ້າອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ປະສິດ, ຄະນະ ແມ່ນ ທ່ານ ຮຸ່ງ ແສງ ສ່ອງຟ້າ.

ໄລຍະທີ່ 4 : ມີຊື່ເອີ້ນ “ ສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຫຼວງພະບາງ

ໂດຍເຫັນຕາມການເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຂອງປະຊາກອນ, ກະຊວງສຶກສາຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍມະຫາວິທະຍາໄລຕື່ມ 2 ແຫ່ງຄື ສາຂາມະຫາ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູແຂວງຈຳປາສັກ ຂຶ້ນໃນສົກຮຽນ 1984-1985 ໂດຍຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນ ອ3 ແລະ ພະນັກງານທີ່ຈົບຈາກສ້າງຄູຊັ້ນກາງມາກໍ່ສ້າງ 4 ປີ ( ລະບົບ 11+4 ) ເບື້ງຕົ້ນປະກອບມີ 2 ພະແນກຄື : ພະແນກວັນະຄະດີສາສາດ ແລະ ພະແນກຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ, ການກໍ່ສ້າງຄູລະບົບ 4 ປີ ໄດ້ 5 ຊຸດ ແລະ ຊຸດສຸດທ້າຍແມ່ນເສັງຈົບໃນສົກຮຽນ 1991-1992. ໄລຍະນີ້ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ທອງໃຈ ເຮີວາເຊັງ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງ ແມ່ນ ທ່ານບຸນກອງ ທອງສະຫວັດ.

ໄລຍະທີ່ 5 : ມີຊື່ເອີ້ນ “ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງ

ເລີ້ມສົກຮຽນ 1989-1990 ໄດ້ຢຸດເຊົາຮັບເອົານັກຮຽນລະບົບ 11+4 ປ່ຽນມາຮັບເອົານັກຮຽນລະບົບ 11+3 ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງ ປະກອບມີສາຍວິຊາຮຽນດັ່ງນີ້ : ພູມສາດ- ປະຫວັດສາດ, ວັນນະຄະດີພາສາສາດ, ຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ, ເຄມີ-ຊີວະ ໝາຍຄວາມວ່າໃນສົກຮຽນ 1989-1990 ປະກອບມີ 3 ລະບົບຮຽນຄື : ລະບົບ 11+4, ລະບົບ 8+3 ເກົ່າ(ຍັງເຫຼືອອີກ 3 ຊຸດ) ແລະ ລະບົບ 11+3 ເປັນຊຸດທຳອິດ. ການກໍ່ສ້າງຄູໃນລະບົບ 8+3 ເກົ່າທີ່ຮຽນເປັນ 2 ສາຍຄື : ສາຍທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມໝົດໃນສົກຮຽນ 1991-1992. ມາໃນສົກຮຽນ 1992-1993 ກໍ່ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຄູລະບົບ 8+3 ໃໝ່ ທີ່ຮຽນລວມການກໍ່ສ້າງຄູລະບົບ 8+3 ທີ່ຮຽນລວມຕາມຫຼັກສູດໃໝ່ ດຳເນີນມາຮອດສົກຮຽນ 1999-2000 ຖືວ່າໝົດ ໄລຍະນີ້ ຜູ້ອຳນວຍການ ແມ່ນ ທ່ານ ທອງສາ ປັນຍາສິດ, ຮອງອຳນວຍການແມ່ນ ທ່ານ ທອງໃຈ ເຮີວາເຊັງ, ຄະນະມີ ທ່ານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ, ທ່ານ ອິນແປງ ອິນລໍຄຳ, ທ່ານ ບຸນກອງ ທອງສະຫວັດ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ທ່ານ ບຸນກອງ ທອງສະຫວັດ ກໍ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ວ່າການແທນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄະນະປະກອບມີທ່ານ ອາຈານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ, ທ່ານ ອາຈານ ອິນແປງອິນລໍຄຳ.

ໄລຍະທີ່ 6 : ເອີ້ນຊື່ວ່າ “ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ “ Teacher Training College ເລີ້ມແຕ່ສົກຮຽນ 1996-1997 ເປັນຕົ້ນມາ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນສູງໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນວິທະຍາໄລ ຄູຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງປະກອບມີລະບົບຮຽນ ດັ່ງນີ້ : ລະບົບ 11+3, 11+1, 8+3 ໃນນີ້ລະບົບ 11+3 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສາຍຄື : ສາຍທຳມະຊາດ, ສັງຄົມ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ສະເພາະລະບົບ 11+1 ແມ່ນຊຸດທຳອິດ ສ່ວນລະບົບ 8+3 ຕາມຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຈົນມາຮອດສົກຮຽນ 1998-1999 ໝົດໄປ. ນອກຈາກນີ້ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສ້າງ ນັກຮຽນພາສາອັງກິດພາກພິເສດເລີ້ມແຕ່ສົກຮຽນ 1999-2000 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໄລຍະທີ່ 7 : ແຕ່ປີ 2002 – ປະຈຸບັນ ຍັງໃສ່ຊື່ວ່າ “ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ “ Teacher Training College ໄລຍະນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ ກໍ່ສ້າງຄູໃນ 4 ລະບົບຮຽນຄື : ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ລະບົບ 11+3, ຄູປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານລະບົບ 11+1 ແລະ ຄູປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານລະບົບ 11+2. ໃນນີ້ລະບົບ 11+3 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ສາຍຄື : ສາຍຄະນິດສາດ, ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຊື່ງມີ 2 ພາສາ ຄື ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງເສດ.

ນອກຈາກສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງນັກ ສຶກສາສາຍພາສາອັງກິດ ພາກພິເສດເຊີ່ງເລີ້ມ ແຕ່ສົກຮຽນ 1999-2000 ເປັນຕົ້ນມາ ແລ້ວ ເລີ້ມແຕ່ສົກຮຽນ 2006-07 ຍັງໄດ້ເປີດຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ ຄູມັດທະຍົມປາຍ ສາຍຄະນິດສາດ ລະບົບ 11+3+2 ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເປີດສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ໃນສົກຮຽນ 2007-08 ແລະ ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ ໃນສົກຮຽນ 2008-09 ຕາມລຳດັບເປັນຕົ້ນມາ. ພິເສດໃນສົກຮຽນນີ້ (2008-09) ຍັງໄດ້ເປີດຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ ຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ລະບົບ 11+1+2 ສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມອີກດ້ວຍ.