ຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ບຸນສຸວັນ ລັດຕະນາ
ຮອງອຳນວຍການ
ທ່ານ ສອນເພັດ ສີສະອາດ

ຮອງອຳນວຍການ
ທ່ານ ຫຸມພັນ ຄອນສະຫວັດ
ຮອງອຳນວຍການ
ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ຄູນສະຫວັດ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ສົມ ທອງຄຳ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ເມກ ແກ້ວມະນີຄະ
ຫ້ອງການວັດປະເມີນຜົນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ອານຸສິດ ມະໂນສານ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ນ. ແສງມະນີ ສໍສິງດາລາ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ຫົງຄຳ ບຸດດວງທິບ
ຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ
ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ແສງທອງ ຟອງວິໄລ
ຂະແໜງວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ວັດທະນາ ສີອຸດົມພັນ
ຂະແໜງວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ນ. ພວງສີ ບຸນມາເພັດ
ຂະແໜງພາສາຕ່າງປະເທດ
ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ນ. ບຸນມີ ແກ້ວສະຫວັດ
ຂະແໜງອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ບຸນຈັນ ວັນທະມາລີ