• ຕຳແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານ
  • ສາຂາວິຊາ:
  • ປີທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ: 2016 - 2017
  • ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາໂທ
  • ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 020 XXXXXXXX