ຍໍບ້ານ

ຕະກູນ: RUBIACEAE

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Morinda citrifolia L.

ຊື່ສາມັນ: Indian mulberry, Great morinda.

ຊື່ພື້ນເມືອງອື່ນໆ: ຍໍບ້ານ

ຍໍບ້ານ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 2 – 6 ແມັດ

ໃບ ໃບດ່ຽວຮຽງກົງກັນຂ້າມເປັນຄູ່ຕັ້ງສາກກັນ, ໃບຮູບວົງຣີໂຄນ ແລະ ປາຍໃບແຫຼມ, ຜິວໃບສີຂຽວເປັນມັນທັງສອງດ້ານ, ຂອບລຽບ ຫູໃບຢູ່ລະຫວ່າງໂຄນກ້ານໃບ.

ດອກ ຊໍ່ດອກອອກທີ່ຊອກໃບ ຖານດອກອັດກັນແໜ້ນເປັນຮູບຊົງກົມ, ດອກຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ ໂຄນກີບດອກເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດ, ກີບດອກສີຂາວ ມີ 5 ແຊກ.

ໝາກ ໝາກເປັນໝາກສົດເຊື່ອມຕິດກັນເປັນໝາກລວມ ຊົງກະບອກ, ເນື້ອໝາກຊ່ຳນ້ຳ ເມື່ອແກ່ເປັນສີຂາວມີກິ່ນເໝັນ ພາຍໃນມີເມັດສີນ້ຳຕານເຂັ້ມຈຳນວນຫຼາຍ.

ສະພາບນິເວດ: ພົບໄດ້ທົ່ວໄປທຸກພາກໃນທົ່ວປະເທດ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ, ທົນແລ້ງ ແລະ ຕ້ອງການນ້ຳປານກາງ.

ການຂະຫຍາຍພັນ: ເພາະເມັດ

ການໃຊ້ປະໂຫຍດ: ເປັນພືດອາຫານ, ພືດສະໝຸນໄພ ແລະ ພືດໃຊ້ສອຍ ຍອດອ່ອນນຳໄປຫໍ່ໝົກ ຫຼື ຕົ້ມກິນເປັນຜັກກັບ, ໝາກນຳໄປຕາກແຫ້ງໃຊ້ຕົ້ມນ້ຳດຶ່ມ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ

  1. ອັບສອນ ວິທະຍາປະພາຣັດ ແລະ ຄົນອື່ນໆ, (2553), ພືດອາຫານ ແລະ ພືດສະໝຸນໄພທ້ອງຖິ່ນບົນພື້ນທີ່ສູງ, ຊຽງໃໝ່ : ບໍລິສັດ ທຣີໂອ ແອດເວີໄທຊິ່ງ ຈຳກັດ.