ການສະຫຼຸບໃຈຄວາມ ແລະ ການອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ເນື້ອໃນກິດຈະກຳກຸ່ມ ທີ່ມອບໝາຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືສຳລັບ ການວັດຜົນການສຶກສາ ແລະ ການຂຽນຂໍ້ສອບ ພຶດຕິກຳດ້ານສະຕິປັນຍາ ວິຊາວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ນັກສຶກສາສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ລະບົບ (12+4) ປີທີ 4 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ພາກຮຽນທີ່ 1 ສົກຮຽນ 2016 – 2017