ສຶກສາຜົນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດຄົນ ໂດຍໃຊ້ ວິທີສິດສອນແບບ 4 MAT ນັກສຶກສາປີທີ 3 ລະບົບ 12+4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທີີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ສົກຮຽນ 2015-2016.