ສຶກສາຜົນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ (ພາກຊີວະສາດ) ໂດຍໃຊ້ ວິທີສິດສອນແບບຈິກຊ (Jigsaw) ນັກສຶກສາປີທີ 2 ລະບົບ 12+2 ສາຍຄູອະນຸບານ ທີີ່ວິທະຍາ ໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ສົກຮຽນ 2016-2017