ການຈັດກິດຈະກ າການຮຽນ – ການສອນ ກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີຂຽນຍີື່ປ ຸ່ນໂດຍນ າໃຊ້ວິທີສິດສອນແບບ ແບ່ງກ ່ມ ວິຊາວັນນະຄະດີຍີື່ປ ຸ່ນສ າລັບນັກສຶກສາຊັັ້ນປີທີ 4 ສາຍຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ລະບົບ 12+4 ທີື່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເມ ອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງສົກຮຽນ 2016-2017