ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ – ການສອນຂຽນໂຄງຮ່າງວິຊາພາສາລາວນໍາໃຊ້ໃນຂັັ້ນປີ 1 IC ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບເທັກນິກຈິກຊໍ ທີື່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງສົກ 2016-2017