ການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບວິພາກບົດເລ ື່ອງ “ສົງຄາມເມ ອງຕຣົວ” ໂດຍໃຊ້ວິທີ ສອນແບບແບ່ງກ ່ມ ວິຊາ ວັນນະຄະດີເກຣັກ ປີທີ 3 ລະບົບ 12+4 ທີື່ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ເມ ອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສົກຮຽນ 2016-2017