ຜົນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ເລ ື່ອງ ການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂດຍນໍາໃຊຸ້ ແຜນຜັງຄວາມຄິດ(Mind Mapping)ໃຫຸ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູສາຍປະຖົມສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ຊັັ້ນປີທີ1 ພາກຮຽນທີ1 ສົກຮຽນ 2016-2017