ສຶກສາການຮຽນ – ການສອນເລ ື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໂດຍນ າໃຊ້ຄ າສ ັ່ງທ ື່ໃຊ້ໃນການ ຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນວິຊາ ພ ື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ ໂດຍໃຊ້ວິທ ສອນແບບຮ່ວມ ຮຽນ-ຮ່ວມຮ ້ ສ າລ ບນ ກສຶກສາສາຍຄ ICT