ການພັດທະນາການສອນ ວິຊາຫ້ອງສະໝຸດ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດຂອງນັກສຶກສາປີ ທີ 2 ລະບົບ 12+2 ສາຍຄູປະຖມົ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ພາກຮຽນທີ 1 ສົົກ 2016-17