ວິໄສທັດ

“ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ສ້າງວິຊາຊີບຄູສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ປະເສີດດ້ວຍຄຸນນະທຳ ສົ່ງເສັມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມພ້ອມສູ່ສາກົນ”

 

ເປົ້າໝາຍ

1. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດບໍລິການ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

2. ນັກສຶກສາຄູຜູ້ຮຽນຈົບກາຍເປັນບັນດິດທີ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຄຸນນະທຳພ້ອມຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

3. ໄດ້ຮັບຮອງເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາລາຍວິຊາຟີຊິກສາດ, ຊີວະສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໃນປີ 2020.

4. ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວງາມ.

 

ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດສາຍສາມັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

2. ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

3. ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃກ້ຄຽງມາດຕະຖານສາກົນ.

4. ຍົກວຸດທິຂອງຄູໃຫ້ຕອບສະໜອງຕາມເກນ 1:6:3 (ປະລິນຍາເອກ:ປະລິນຍາໂທ:ປະລິນຍາຕີ).

5. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້.

6. ດຳເນີນການວິໄຈເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເລີດໃນວິຊາຊີບຄູ.

7. ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ, ການບໍລິຫານ, ການປະກອບການ, ສິດເກົ່າ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

8. ສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

9. ປູກຝັງຈິດສຳນຶກໃຫ້ນັກຮຽນມີຄຸນນະທຳ, ເຫັນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

10. ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດຂຽວງາມ, ສ້າງສິ່ງເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຮຽນ – ການສອນ